Bioloģijas skolotāju asociācijas statūti

Bioloģijas skolotāju asociācijas statūti

Sākumlapa

Meklēt

Jaunumi

BSA

Latvijas Valsts Bioloģijas olimpiāde

Uzskates materiāli

Noderīgas grāmatas

Pieredzes apmaiņa

BSA fotoalbums

Latvijas Dabas fotoalbums

Noderīgas norādes

1. Asociācijas nosaukums un adrese

1.1. Bioloģijas skolotāju asociācija ir Latvijas mācību iestāžu bioloģijas skolotāju un ar bioloģiju saistīto profesiju pārstāvju brīvprātīga profesionāla biedrība, kas izveidota un darbojas uz pašpārvaldes pamatiem.

1.2. Bioloģijas skolotāju asociācijas nosaukums ir BSA.

1.3. BSA juridiskā adrese ir Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, Rīga, Kronvalda bulvāris 4, LV 1586, Latvija.

2. BSA darbības mērķi un virzieni

2.1. BSA mērķis ir rūpēties par savas profesijas darbinieku profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu, labākās darba pieredzes apgūšanu un popularizēšanu, zinātnisko pētījumu sekmēšanu, ekonomisko problēmu nozīmīguma popularizēšanu, veselīga dzīvesveida propagandēšanu un profesijas prestiža nostiprināšanu. BSA aizstāv savu biedru profesionālās intereses.

2.2. BSA darbības virzieni:

 • valsts un sabiedrisko organizāciju līdzdalības un sadarbības veicināšana dažādu pedagoģijas jomu pilnveidošanā,
 • bioloģijas skolotāju pedagoģiskās apmācības un aktīvas darbības sekmēšana, piedaloties visu to institūciju darbībā, kuras nodarbojas ar bioloģijas skolotāju zinātnisku, metodisku un praktisku izglītošanu,
 • bioloģijas mācīšanas praktisko un teorētisko jautājumu risināšana,
 • rūpēšanās par bioloģijas skolotāju profesijai un prestižam nepieciešamā materiālās nodrošinātības līmeņa sasniegšanu.

2.3. Statūtos paredzēto uzdevumu veikšanai BSA ir tiesības:

 • izskatīt un izlemt organizatoriskos un profesionālos jautājumus biedru pārstāvju kopsapulcēs un Domes sēdēs,
 • deleģēt savus pārstāvjus valsts un pašvaldību institūcijās un sabiedriskajās organizācijās risināt tos jautājumus, kuri skar BSA intereses,
 • slēgt līgumus ar juridiskām un fiziskām personām,
 • iegūt kustamo un nekustamo īpašumu,
 • veikt uzņēmējdarbību,
 • veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar valsts likumdošanu,
 • veidot finansu fondus BSA vajadzībām, izlietot līdzekļu kompensēšanai un savu biedru materiālās nodrošinātības uzlabošanai,
 • aizstāvēt savu biedru profesionālās interese.

3. BSA finansu līdzekļi, to iegūšanas un izlietošanas kārtība

3.1. BSA darbojas kā juridiska persona pēc pašfinansēšanās principiem un atbilstoši Latvijas valsts likumam „par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām”.

3.2. BSA ir savs rēķins bankā, patstāvīgā bilance, zīmogs ar BSA nosaukumu un simboliku.

3.3. BSA finanses veido biedru naudu iemaksas, fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi, ienākumi no uzņēmējdarbības un citi ar likumu vai normatīvajiem aktiem neaizliegtā veidā iegūti līdzekļi.

3.4. BSA ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.

3.5. BSA atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu.

4. BSA biedri, to uzņemšanas un izslēgšanas kārtība

4.1. Par BSA biedriem var kļūt mācību iestāžu bioloģijas skolotāji, augstskolas pasniedzēji un ar bioloģiju saistītie zinātniskie darbinieki, zinātniski izglītojošo iestāžu darbinieki, kuri piedalās bioloģijas un ar to saistīto pedagoģisko jautājumu risināšanā, patstāvīgi paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju un pilda BSA statūtus.

4.2. Jaunus biedrus uzņem BSA Dome ar balsu vairākumu, izskatot pretendentu iesniegumus.

4.3. BSA ir tiesīga uzņemt goda biedrus – personas, kam ir izcili nopelni Latvijas bioloģijas pedagoģijas attīstībā.

4.4. BSA biedru pienākumi:

 • nepārtraukti paaugstināt savu pedagoģisko un profesionālo kvalifikāciju,
 • aktīvi piedalīties BSA darbībā savā darba vietā, rajonā, valstī, popularizēt tās mērķus un uzskatus,
 • popularizēt veselīgu dzīvesveidu, īpaši skolēnu vidū,
 • ievērot un pildīt BSA statūtus, kopsapulces un Domes lēmumus,
 • laikus maksāt biedra naudu.

4.5. BSA biedru tiesības:

 • vēlēt un tikt ievēlētam BSA Domē un citās BSA struktūrās,
 • piedalīties BSA darbībā un visu jautājumu risināšanā un lemšanā,
 • izteikt priekšlikumus un kritiku par BSA darbību un tās pilnveidošanu,
 • izmantot visus BSA rīcībā esošos zinātniskos un informatīvos materiālus,
 • izstāties no BSA.

4.6. No BSA var izslēgt par statūtu neievērošanu, Domes lēmumu nepildīšanu.

4.7. Jautājumus par biedru izslēgšanu izskata Dome un par to informē kopsapulci.

5. BSA struktūra

5.1. BSA augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kas tiek sasaukta pēc Domes iniciatīvas ne retāk kā reizi gadā. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

5.2. Ārpuskārtas sapulci var sasaukt pēc Domes priekšsēdētāja, revīzijas komisijas vai vienas ceturtās daļas biedru pieprasījuma. Tas izdarāms viena mēneša laikā pēc šāda pieprasījuma.

5.3. Kopsapulce ir tiesīga:

 • izlemt visus ar BSA darbību saistītos jautājumus,
 • apstiprināt BSA statūtus, izdarīt tajos grozījumus,
 • ievēlēt Domi 15 cilvēku sastāvā, t. sk. priekšsēdētāju un revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā uz 2 gadiem,
 • pieņemt zināšanai Domes ziņojumus par biedru uzņemšanu, izstāšanos vai izslēgšanu, par uzņēmējdarbību, tās uzsākšanu vai pārtraukšanu,
 • noteikt biedru naudas apmērus un iemaksas kārtību,
 • apstiprināt Domes un revīzijas komisijas gada pārskata ziņojumus un bilanci,
 • lemt par BSA reorganizāciju un likvidāciju.

5.4. BSA biedri rajonos ir tiesīgi strādāt pēc savas izveidotas struktūras.

6. BSA Dome

6.1. Dome ir BSA pārvaldes institūcija, kas darbojas kopsapulces starplaikā. Domes sēdes jāsasauc ne retāk kā reizi 2 mēnešos, Dome ir pilntiesīga lemt, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Domes locekļiem. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, un, ja balsis dalās uz pusēm, tad izšķirošā ir sēdes vadītāja balss. Visas sēdes protokolē, protokolus paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. Domes pieņemtos lēmumus paraksta BSA priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

6.2. Domes uzdevumi:

 • sasaukt pārstāvju pilnsapulci un realizēt tās lēmumus,
 • izskatīt iesniegumus par iestāšanos un izstāšanos no BSA, izlemt izslēgšanas jautājumus,
 • izveidot un apstiprināt pagaidu un pastāvīgas komisijas, sekcijas un darba grupas,
 • lemt par līdzekļu sadali, pamatlīdzekļu vai nekustāmā īpašuma iegādāšanos un realizāciju,
 • noteikt Domes locekļu pienākumus.

6.3. BSA priekšsēdētāja uzdevumi:

 • reprezentēt un vadīt BSA darbu,
 • sasaukt un vadīt Domes sēdes,
 • parakstīt BSA lēmumus un sekot to izpildei,
 • saskaņā ar Domes lēmumiem pieņemt darbā un atbrīvot no darba algotus darbiniekus,
 • pārstāvēt BSA attiecībās ar valsti, pašvaldībām, sabiedriskajām un saimnieciskajām organizācijām un privātpersonām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

6.4. BSA priekšsēdētāja vietnieka uzdevums ir pildīt visas priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes vai slimības laikā.

6.5. BSA sekretāra uzdevums ir protokolēt sēdes, kārtot BSA dokumentāciju un biedru uzskaiti.

7. BSA saimnieciskās un finansiālās darbības uzraudzība

7.1. BSA saimniecisko un finansiālo darbību kontrolē revīzijas komisija.

7.2. Revīzijas komisija no sava vidus izvēlē revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

7.3. Revīzijas komisijas uzdevumi:

 • ne retāk kā reizi gadā pārraudzīt BSA finansiālo darbību,
 • pārbaudīt Domes sagatavoto gada pārskatu un novērtēt to,
   
 • Revīzijas komisija drīkst jebkurā laikā iepazīties ar visiem Domes sagatavotajiem dokumentiem, piedalīties Domes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

8. BSA reorganizācija un likvidācija

8.1. BSA darbība tiek pārtraukta, ja

 • pārstāvju kopsapulce izlemj par tās pašlikvidēšanos
 • Latvijas Valsts tiesa pieņem šādu lēmumu,
 • BSA pievienojas kādai citai organizācijai vai sadalās, dibinot jaunas organizācijas.

8.2. BSA likvidāciju veic pārstāvju kopsapulces iecelta likvidācijas komisija. Līdz ar šādas komisijas izveidošanu izbeidzas Domes pilnvaras.

8.3. Likvidācijas komisijas uzdevumi:

 • novērtēt BSA mantu un sastādīt likvidācijas bilanci,
 • paziņot par BSA likvidāciju Tieslietu ministrijai un visiem, kam ir noslēgtas līgumsaistības ar BSA,
 • iekasēt no debitoriem BSA pienākošās summas un nokārtot parādus un citus maksājumus.

8.4. BSA izbeidz savu darbību ar likvidācijas komisijas lēmuma pieņemšanas brīdi.

© BSA 2014.08.20-15:31
Juridiskā adrese:
  Kronvalda bulv. 4,
  Rīga, LU Bioloģijas fakultāte.

Materiālus mājas lapai iesūtīt Marutai Kusiņai
Kr. Valdemāra ielā 6,6. stāvs pa kreisi, dabaszinātņu redakcija (Rīga) vai elektroniski:
dabaszinibas@zvaigzne.lv

Domu doze (atsauksmju grāmata)

Paldies par atsaucību!